Medicinska sestra - vaspitač

Radi u obdaništima sa zdravom decom od 1 – 3 godine, na poslovima nege i vaspitanja. Učestvuje aktivno u formiranju higijenskih, kulturnih i radnih navika dece. Povija i presvlači decu, hrani ih, igra se sa njima.

Radni zadaci uključuju: prijem dece u ustanovu za dečji boravak (sanitarna provera), sprovođenje lične higijene dece ranog uzrasta, sprovođenje terapije u ustanovama za dečji boravak, dezinfekciju i sterilizaciju opreme, igračaka i ostalog materijala, pripremanje dece za preventivne zdravstvene preglede i pomaganje lekaru pri pregledu.

Sarađuje sa roditeljima i radi na njihovom zdravstvenom vaspitanju. Planira i ostvaruje vaspitni rad u grupi, organizuje slobodne i usmerene aktivnosti dece, priprema prostor i vaspitni materijal za igru. Vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju.

Za ovaj posao važno je da se ima puno strpljenja i razumevanja. Važno je i odsustvo gadljivosti na telesne izlučevine, kao i izvestan stepen fizičke snage i izdržljivosti budući da je potrebno podizati i presvlačiti malu decu.