Tehničar drumskog saobraćaja

Organizuje usluge prevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju.

Vodi brigu o ispravnosti i ekonomičnosti voznog parka, vrši tehničke preglede, registraciju i osiguranje vozila.

Poslove može da obavlja u kancelarijama, u radionicama za tehničke preglede. MOže da radi u saobraćajnim preduzećima, komunalnim ustanovama, preduzećima za tehnički pregled vozila.